Kebab the Corgi sleeping in an armchair

zzzzzzzzzzzz